Filter Post Format:


L’autoacomiadament és possible?

Laboral, Reflexions Comentaris tancats a L’autoacomiadament és possible?

Els treballadors que ho passen malament a causa dels incompliments reiterats per part del seu empresari com per exemple per no pagar puntualment el salari pactat sovint pensen…puc autoacomiadar-me? o sigui plegar obtenint la indemnització per acomiadament i el dret a atur que em correspongui i guanyar la llibertat per contractar amb una altra empresa? o bé estic obligat a aguantar aquesta situació si no vull anar-me’n sense res?

La veritat és que en algunes ocasions, el treballador sí que pot autoacomiadar-se amb tots els drets.

juego_salario

Segons la norma general, quan el contracte de treball s’extingeix per voluntat del treballador, aquest normalment ha de notificar la seva dimissió a l’empresari respectant un preavís concret que ve fixat en el propi contracte o bé en el conveni col·lectiu, i a partir d’aquí, se’n va únicament amb la seva liquidació i sense dret a prestació d’atur.

No obstant la norma canvia quan la decisió del treballador de dimitir ve motivada per un incompliment contractual greu de l’empresari como pot ser:

Una modificació substancial de les condicions de treball duta a terme sense respectar les previsions de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors i que redundi en perjudici de la dignitat del treballador.

La falta de pagament o endarreriments continuats en l’abonament del salari pactat (la jurisprudència ha entès que existeix incompliment a partir dels tres mesos d’impagaments).

– Qualsevol altre incompliment greu de les seves obligacions.

Si es dóna qualsevol de les anteriors circumstàncies el treballador pot sol·licitar l’extinció del seu contracte de treball emparada en l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors exigint una indemnització igual a la fixada per l’acomiadament improcedent (actualment de 33 dies de salari per any de servei -45 dies pels períodes anteriors a 12 de febrer de 2012-), i a més a més amb dret a percebre, si reuneix els requisits establerts legalment, la prestació d’atur.

Aquest procediment especial ha de ser tutelat per un advocat especialista perquè hauran d’analitzar-se molt bé les circumstàncies concretes del cas per valorar les possibilitats reals de prosperabilitat de l’acció. Justament aquesta acció el que persegueix és castigar la passivitat de l’empresa al no prendre mesures de reestructuració empresarial, quan la seva situació les requeriria. A diferència de l’acció contra l’acomiadament que caduca als 20 dies, l’extinció del contracte via art. 50 ET prescriu a l’any des que la causa té lloc.

Compte doncs als empresaris que decideixen deixar d’abonar els salaris perquè els pot sortir més car fer això que no pas decidir estratègicament i controladament mesures de reestructuració.

Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

Com ha passat en altres ocasions durant els mesos d’estiu i també en dates properes a les celebracions nadalenques, el govern de l’Estat ha decidit aprofitar la via legal del Decret-Llei per aprovar un seguit de modificacions legislatives de no poca magnitud. En aquesta ocasió el govern del PP ha estat l’autor del Real-Decret Llei 8/2014 , de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, competitivitat i l’eficiència. El procediment emprat ha estat justificat per la vicepresidenta del govern, en un arravatament certament demagògic, per l’extraordinària i urgent necessitat de les circumstàncies en les que ens trobem immersos. Al vídeo que enllaço a continuació podeu veure la seva intervenció.

Continue reading →