Les indemnitzacions per acomiadament i el FOGASA

Articles, Laboral Comentaris tancats a Les indemnitzacions per acomiadament i el FOGASA

fogasa1

L’article 33 de l’Estatut dels Treballadors regula el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i estableix que és l’organisme autònom adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pel compliment dels seus fins, que abonarà als treballadors les indemnitzacions per causa d’acomiadament o extinció del contracte conforme als articles 50, 51 i 52 ET (autoacomiadament, acomiadament col·lectiu i acomiadament objectiu), i també d’extinció de contractes conforme a l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, així como les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin, sempre que aquestes indemnitzacions els siguin reconegudes en sentència, interlocutòria, acte de conciliació judicial o resolució administrativa, i l’empresa es trobi en situació d’insolvència o concursal que l’impedeixi assumir-les.

El límit màxim d’abonament per part del FOGASA serà d’una anualitat (365 dies), sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. L’import de la indemnització als sols efectes d’abonament pel FOGASA d’acomiadaments o extincions conforme a l’article 50 ET (extinció per voluntat del treballador) es calcularà sobre la base de 30 dies per any de servei, mentre que els imports de les indemnitzacions per acomiadaments objectius, individuals i col·lectius, es calcularà sobre la base legalment establerta de 20 dies per any de servei.

Així, per l’any 2014, l’import màxim que un treballador podria percebre del FOGASA seria:

SMI: 21,51 Euros
Doble SMI amb prorrateig de pagues extraordinàries: 50,09 Euros
Límit una anualitat (50,09€ x 365 dies): 18.282,85 Euros