Com calcular la pensió de jubilació?

Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a Com calcular la pensió de jubilació?

small_7157264063

 

Molts són els factors que s’han de tenir en compte a l’hora de calcular la pensió de jubilació que ens quedarà quan tinguem l’edat per sol•licitar-la. D’entrada, hem de saber que hi ha diferències importants en funció de si la nostra jubilació s’ha de regir per la legislació anterior a 2013 o bé s’ha de regir per la reforma operada per la Llei 27/2011, d’1 d’agost, en vigor des de l’1 de gener de 2013.

En aquest article pretenem posar de manifest aquestes diferències.

Legislació anterior:

Perquè pugui aplicar-se la pensió s’ha de causar abans de l’1 de gener de 2019 i s’ha de produir alguna de les següents circumstàncies:

o Que l’extinció de la relació laboral s’hagi donat abans de l’1 d’abril de 2013 (i no hi hagi hagut una nova inclusió posterior en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social)

o Que l’interessat mantingui la seva relació laboral suspesa o extingida a conseqüència de decisions adoptades en un ERO o per mitjà de convenis col•lectius de qualsevol àmbit, acords col•lectius d’empresa o decisions adoptades en procediments concursals, aprovats abans de l’1 d’abril de 2013 sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2019

o Que l’interessat hagi accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013

Les circumstàncies dels interessats han de ser les següents:

 • Estar afiliats i en situació d’alta o assimilada a l’alta en la data de la sol•licitud
 • Tenir complerta l’edat ordinària de 65 anys
 • Complir amb el període vital mínim cotitzat: 15 anys, dels quals com a mínim 2 han d’estar entre els 15 previs a la sol•licitud de jubilació
 • Modalitat anticipada a partir dels 61: s’ha d’acreditar un període mínim de cotització de 30 anys complets, s’han de trobar inscrits com a demandants d’ocupació i només hi poden accedir els que hagin perdut la seva feina per causes a ells no imputables, i per cada any o fracció d’any d’anticipació a l’edat ordinària, es redueix la pensió en un 7,5%-6% en funció del total d’anys cotitzats acreditats.

Com es calcula?

Base reguladora: quocient de dividir la suma de les bases de cotització actualitzades per contingències comunes dels 180 meses immediatament anteriors al mes previ al fet causant entre 210 (últims 15 anys)

Percentatge: en funció dels anys cotitzats s’aplicarà un percentatge a la base que oscil•la entre el 50 (15 anys) i el 100% (35 o més anys).

 

Legislació després de la reforma (en vigor a partir de l’1 de gener de 2013):

La legislació actual exigeix el compliment dels següents requisits:

 • Estar afiliats i en situació d’alta o alta assimilada en la data del fet causant
 • Tenir complerta l’edat determinada legalment (al 2027 seran 67 anys per períodes de cotització inferiors als 38,5 anys, actualment al 2014 l’edat és de 65 anys i 2 mesos per cotitzacions inferiors a 35,5 anys)
 • Complir amb el període vital mínim cotitzat: 15 anys, dels quals com a mínim 2 han d’estar entre els 15 previs a la sol•licitud
 • Modalitats anticipades:
  o Voluntària: a partir de 2 anys menys de l’edat ordinària, amb un mínim de 35 anys cotitzats, per cada trimestre o fracció de trimestre d’anticipació es redueix la pensió en un 1,625%-2% en funció dels anys cotitzats
  o Forçosa: a partir de 4 anys menys de l’edat ordinària, amb un mínim de 33 anys cotitzats, per cada trimestre o fracció de trimestre d’anticipació es redueix la pensió en un 1,5%-1,875% en funció dels anys cotitzats

Com es calcula?

Base reguladora: quocient de dividir la suma de les bases de cotització actualitzades per contingències comunes dels 204-300 mesos immediatament anteriors al mes previ al fet causant entre 224-350 (aplicació progressiva durant els propers 8 anys)

Percentatge: en funció dels mesos cotitzats s’aplicarà un percentatge a la base que serà mínim del 50% (pels 180 primers mesos) ampliant-se en 0,21% pels primers 163 mesos addicionals i en 0,19% pels 83 següents (període 2013-2019)

 

Nota important: En aquest article es pretenen posar de manifest les diferències legislatives essencials entre la regulació anterior i l’actual. No obstant, la dificultat de recollir totes les casuístiques és enorme, a més de que aquesta informació és vàlida a dia d’avui i pels propers mesos però que lògicament és susceptible a canvis futurs.
Des de LeX-it aconsellem que en cas de voler preveure les seves circumstàncies particulars ens encarregui un estudi de jubilació personalitzat amb el que podrà conèixer quina és la seva situació i quin pot ser el moment idoni per prendre la decisió (Tel. 653 502 191; info@lex-it.cat) .

photo credit: Philip Taylor PT via photopin cc