Maternitat i atur, com es combinen?

Articles Comentaris tancats a Maternitat i atur, com es combinen?

lactancia

 

SITUACIÓ D’ATUR SOBREVINGUDA A LA MATERNITAT

Si una treballadora es troba en situació de maternitat gaudint del permís i la prestació corresponent i durant la mateixa s’extingeix el seu contracte de treball en virtut d’alguna de les següents causes:

  • Acomiadament col·lectiu (ERO)
  • Mort, jubilació o incapacitat permanent de l’empresari individual
  • Acomiadament individual per causes disciplinàries o objectives
  • Resolució voluntària per part de la treballadora (arts. 40, 41.3, 49.1.m) i 50 ET)
  • Expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte
  • Resolució del contracte durant el període de prova

Continuarà percebent la prestació per maternitat fins que s’extingeixi aquesta situació, passant després a la situació legal d’atur i a percebre, si compleix els requisits necessaris, la corresponent prestació d’atur. I NO es descomptarà del període de prestació d’atur al que tingui dret el temps que hagi estat en situació de maternitat.

Ara bé, al marge de la seva situació en relació a la prestació de la Seguretat Social a la que tingui dret, convé analitzar detalladament les causes de l’extinció del contracte, sobretot en supòsits d’acomiadaments o en general resolucions instades per l’empresa, perquè per definició, els acomiadaments d’embarassades o treballadores que estiguin gaudint del descans per maternitat és nul. Ara bé, si l’empresa té causa legal justificativa de la seva decisió extintiva, pot fer-ho. Per això reiterem que convé estudiar bé cada cas particular.

SITUACIÓ DE MATERNITAT SOBREVINGUDA A L’ATUR

Quan passi el contrari, és a dir, que de la situació d’atur es passi a la maternitat, el què operarà és una suspensió de la primera en favor de la segona. La prestació d’atur es suspendrà i s’iniciarà la percepció de la prestació per maternitat durant les setze setmanes legalment establertes, transcorregudes les quals es reprendrà la prestació d’atur pel temps que quedés pendent en el moment d’iniciar-se la suspensió.

Per informació personalitzada contacta amb el despatx.Telf. 653 502 191. Ae. info@lex-it.cat 

photo credit: <a href=”https://www.flickr.com/photos/sanutri/4276551958/”>Sanutri, alimentación para tu bebe</a> via <a href=”http://photopin.com”>photopin</a> <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/”>cc</a>