LA NATURALESA DE L’IVA ABONAT AL TREBALLADOR AUTÒNOM

Articles, Laboral Comentaris tancats a LA NATURALESA DE L’IVA ABONAT AL TREBALLADOR AUTÒNOM

advocat laboral

La sentència del Tribunal Suprem (Sala 4ª), del Social, de 24 de setembre de 2014 fixa la doctrina sobre un matís interessant i rellevant en relació a la declaració de laboralitat que pot donar-se quan un treballador autònom presta serveis per una administració pública de forma anòmala, mitjançant un contracte administratiu, quan en realitat el vincle que els uneix és de naturalesa laboral.

L’IVA no retribueix, per tant no ha de computar en la indemnització

En supòsits de contractació administrativa o mercantil de serveis professionals, la prestació dels mateixos sol anar gravada necessàriament amb l’impost sobre el valor afegit (IVA). La Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’Impost sobre el Valor Afegit disposa en el seu art. 1 que es tracta d’un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris o professionals. Així mateix, l’art. 84 precisa que són subjectes passius de l’IVA les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d’empresaris o professionals i prestin serveis subjectes a l’impost. I finalment, l’art. 164 estableix que el subjecte passiu té la obligació de presentar les declaracions-liquidacions corresponents i ingressar l’import de l’impost resultant. De tot això es deriva la conclusió de que la quantia corresponent a l’IVA no la percep qui desenvolupa serveis professionals com a contraprestació als mateixos (encara que inicialment sigui qui s’encarregui del seu cobrament), sinó que es tracta d’un impost que recapta aquell per compte de la hisenda pública.

Per tant, per la seva pròpia naturalesa no retributiva, no pot considerar-se que l’import satisfet per l’empleador en concepte d’IVA s’hagi de tenir en compte pel càlcul de la indemnització per acomiadament que li pogués correspondre al treballador.

photo credit: Isaac Torrontera via photopin cc