L’enquadrament en la Seguretat Social dels socis treballadors

Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a L’enquadrament en la Seguretat Social dels socis treballadors

A través del següent quadre es pretén orientar en l’enquadrament dels socis que alhora són treballadors de societats mercantils capitalistes. Són persones que ostenten un doble vincle amb la societat, mercantil com a socis i laboral com a treballadors.

Règim General- No s'ha de tenir el càrrec d'administrador social
- Es pot ser administrador passiu o consellers no executiu

En qualsevol cas, no han de posseir el control efectiu, directe o indirecte, de la societat. Seria el cas, per exemple, d'un soci minoritari.
Règim General assimilat (sense Fogasa ni atur)Si s'és administrador actiu o conseller executiu retribuït, i sempre que no posseeixi el control efectiu de la societat. Novament seria el cas d'un soci minoritari.
Règim Especial d'Autònoms (RETA)Si té el control efectiu de la societat.
1. En tot cas, quan la seva participació en el capital social sigui igual o superior al 50%.
2. Es presumeix el control efectiu si:
- Té una participació en el capital social del 33,3% o superior.
- Si té una participació en el capital social del 25% o superior,tenint, a més atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat (administrador actiu o alt directiu).
- Si estant la societat participada per la família, en el seu conjunt, posseeix la meitat o més del capital social.
Exclòs del sistemaSi l'objecte de la societat és la mera administració del patrimoni dels socis, siguin o no administradors.

La conclusió és que en aquests supòsits de doble vinculació amb la societat, a no ser que la participació que es tingui sigui minoritària, el vincle mercantil absorbeix clarament al laboral, de manera que el soci es veu amb l’obligació d’enquadrar-se en el RETA.

Tanmateix, s’ha d’atendre a la particularitat dels administradors o consellers executius que poden mantenir-se com a assimilats al Règim General sempre i quan no posseeixin el control efectiu de la societat, tot i que no cotitzaran per les contingències d’atur ni Fogasa.