Les contingències i les mútues (compte amb oblidar-se de les cites !)

Reflexions, Seguretat Social Comentaris tancats a Les contingències i les mútues (compte amb oblidar-se de les cites !)

La incapacitat temporal per treballar (o situació d’IT) és aquella situació en la que el treballador, a causa d’un accident o d’una malaltia, es troba impossibilitat per desenvolupar la seva feina i ha de rebre la corresponent assistència sanitària per superar aquesta situació i poder-se reincorporar a la seva activitat laboral. Durant aquesta situació, la persona que la pateix també té dret a rebre una prestació econòmica que compensi la seva temporal manca d’ingressos.

Aquesta incapacitat pot ser ocasionada per dos tipus de causes, altrament denominades contingències.

lexit advocats accident

Les contingències professionals són aquelles situacions que deriven d’un accident de treball o malaltia professional i necessàriament totes les empreses han d’assegurar-les a través d’alguna mútua d’accidents de treball i malalties professionals. Per tant, una de les funcions de les mútues és la d’avaluar periòdicament la salut dels treballadors i els riscos derivats dels diferents llocs de treball que hi ha a l’empresa a l’efecte de prevenir accidents i advertir situacions de risc que puguin desembocar en una patologia professional.

D’altra banda, hi ha les contingències comunes que abasten totes les situacions d’accidents i malalties en general no derivades directament de la feina. Aquestes situacions també necessàriament han d’assegurar-se i les empreses poden fer-ho amb la pròpia mútua amb qui tinguin assegurades les contingències professionals.

lex-it advocats malaltia

Les mútues doncs, actuen en aquest context com a entitats col·laboradores de la gestió de la seguretat social, i, deixant de banda la prestació assistencial que dispensen, adquireixen funcions públiques per adoptar acords que reconeguin el dret a la prestació econòmica d’IT als beneficiaris i també acords que retirin el dret, suspenent-lo cautelarment o fins i tot extingint-lo.

Recentment he tingut un cas d’aquest tipus en què una mútua –no en revelaré el nom- va decidir suspendre i posteriorment extingir el dret a la prestació econòmica d’IT a un beneficiari que continuava en situació de baixa mèdica per malaltia comuna. I la raó d’aquesta suspensió i extinció no va ser perquè l’individu en qüestió hagués comès cap actuació fraudulenta, o perquè l’haguessin enxampat treballant, ni tampoc per haver rebutjat o abandonat el tractament mèdic prescrit sense causa justificada. La raó va ser molt més senzilla, objectiva i quotidiana, senzillament es va equivocar de dia a l’assistir a la cita de control mèdic.

lex-it advocats

No dic que totes les mútues actuïn igual, però convé fer un toc d’atenció en aquest sentit perquè la dicció de la llei en relació a les causes de suspensió i extinció del dret a la prestació econòmica d’IT beneficia enormement a les entitats que les concedeixen, que aplicant una rigorosa interpretació literal de la mateixa demostren ser entitats col·laboradores de la seguretat social d’interès privat i buides d’ànima i d’empatia cap als seus assegurats.

La transferència de competències a les mútues segur que allibera la congestió de l’administració de la seguretat social i fa augmentar la de l’administració de justícia perquè finalment hauran de ser els jutges els qui restaurin l’ànima i el sentit comú a la interpretació de la llei.

photo credit: Primera etapa Hospital del Día del IESS via photopin (license)