EL PERMÍS DE LACTÀNCIA EN BESSONS

Articles Comentaris tancats a EL PERMÍS DE LACTÀNCIA EN BESSONS

advocat laboral terrassa bessons

L’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors estableix:

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

Quan l’Estatut diu que la durada del permís s’incrementarà proporcionalment en casos de part, adopció o acolliment múltiples vol dir senzillament que si hi ha dos fills causants del dret, automàticament el temps de permís es duplicarà. És a dir que en cas de bessons, el permís de lactància diari enlloc de ser d’una serà de dues hores, divisibles en dues fraccions.

Però què passa quan es vol acumular el permís en jornades completes a fi d’allargar un xic més la baixa de maternitat?

L’increment proporcional de la durada està regulada només pel gaudi diari del permís, no pas pel gaudi acumulat. De fet, aquesta forma acumulada només serà possible si està recollida en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació o bé per acord individual amb la pròpia empresa, és a dir, que si el conveni no parla enlloc d’acumulació del permís de lactància en jornades i l’empresa no accepta l’acumulació que proposa el treballador, aquesta no serà possible i s’haurà de gaudir en forma diària.

Si el conveni sí que recull la possibilitat d’acumular el permís en jornades establint el número de dies a què es tindrà dret, ja siguin naturals o laborables, és temptador pensar que aquest número cal multiplicar-lo pel número de fills causants del dret, però això no és així.

Aquest tema va ser definitivament resolt judicialment, va arribar al TS arran d’un pronunciament de l’Audiència Nacional a favor de la idea de que l’increment proporcional al nombre de fills causants era aplicable a tot tipus de permís, inclòs l’acumulat. Però el Tribunal Suprem discrepant d’aquesta idea, va establir que a l’Estatut dels Treballadors no es parlava d’increment proporcional als fills junt amb la facultat d’acumulació, que només és possible si la contempla el conveni col·lectiu o s’assoleix un acord amb l’empresa. I per tant no pot ampliar-se el límit d’acumulació permès pel conveni col·lectiu que ja és un topall màxim.

A tot això, s’ha de tenir en compte que la finalitat del permís sense acumular o acumulat és ben diferent. Quan el gaudi del permís és diari en principi la reducció horària que permet va destinada a l’alimentació del nadó menor de 9 mesos (independentment de si pren lactància materna o artificial), i al ser un tema més instrumental, evidentment, si es tenen dos nadons enlloc d’un, es presumeix que es necessitarà el doble de temps per alimentar-los. En canvi, si el gaudi del permís és acumulat, el període de permís que es suma a la baixa de maternitat es destina a la cura integral del nadó, no exclusivament al tema de l’alimentació. I en aquest supòsit no purament instrumental no pot presumir-se la necessitat del doble de temps en cas de dos nadons, per això mateix la baixa de maternitat no es duplica en cas de bessons sinó que només s’amplia en dues setmanes addicionals.

Per tant, la conclusió és que si tenim bessons podrem duplicar el període de permís diari però no l’acumulat que continuarà essent el que estableixi el conveni col·lectiu com a topall.

photo credit: Annie & Matthew – twins via photopin (license)