La relació laboral especial del personal d’alta direcció

Articles, Laboral Comentaris tancats a La relació laboral especial del personal d’alta direcció

alt directiu advocat

La prestació de serveis del personal d’alta direcció ha estat tradicionalment exclosa de la legislació laboral i regulada per normes civils i mercantils. Però després del reconeixement a l’Estatut dels Treballadors d’aquesta prestació com a relació laboral de caràcter especial va passar a estar regulada pel Real Decret 1382/1985, d’1 d’agost, essent encara plenament vigent.

Es considera personal d’alta direcció a aquells treballadors que exerceixen poders inherents a la titularitat jurídica de l’empresa i relatius als seus objectius generals, amb autonomia i plena responsabilitat, només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l’entitat que ocupin aquella titularitat.

S’exclou l’activitat que es limiti al mer exercici del càrrec de conseller o membre dels òrgans d’administració de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat i sempre que la seva activitat a l’empresa només comporti la realització de tasques inherents a tal càrrec.

El contracte del personal d’alta direcció s’haurà de formalitzar per escrit, establint-s’hi la durada que les parts acordin tot i que a falta de pacte es presumirà celebrat per temps indefinit.

Es podrà concertar un període de prova que no podrà excedir de nou mesos si la durada del contracte és indefinida.

Al RD 1382/1985 es regulen els pactes de:

– EXCLUSIVITAT: no es podrà celebrar cap altre contracte de treball amb altres empreses excepte autorització de l’empresari o pacte escrit en contrari.
– NO CONCURRÈNCIA PER DESPRÉS D’EXTINGIT EL CONTRACTE: amb una durada màxima de dos anys i només serà vàlid si es donen els següents requisits: 1) que l’empresari tingui un efectiu interès industrial o comercial, i 2) que es satisfaci a l’alt directiu una compensació econòmica adequada.

Extinció del contracte

Voluntat del treballador

El contracte s’extingirà per voluntat de l’alt directiu amb un preavís mínim de tres mesos, tot i que aquest període podrà ser ampliat fins a sis mesos si així es pacta en contractes per temps indefinit o de durada superior a cinc anys. No serà necessari respectar el preavís en els casos d’incompliment contractual greu de l’empresari.

En cas d’incompliment del preavís l’empresari tindrà dret a rebre una indemnització equivalent als salaris corresponents a la durada del període incomplert.

L’alt directiu podrà extingir el contracte amb dret a les indemnitzacions pactades basant-se en les causes següents:
a) Modificacions substancials de condicions de treball que redundin en perjudici de la seva formació professional, menyscabament de la seva dignitat o siguin decidides amb greu transgressió de la bona fe per part de l’empresari.
b) Falta de pagament o retard continuat en l’abonament del salari pactat.
c) Qualsevol altre incompliment greu de les seves obligacions contractuals per part de l’empresari, excepte els supòsits de força major.
d) La successió d’empresa o canvi important de titularitat, que tingui com a efecte una renovació dels seus òrgans rectors o del contingut i plantejament de la seva activitat principal, sempre que l’extinció es produeixi dins els tres mesos següents.

Voluntat de l’empresari

Podrà extingir-se el contracte per desistiment de l’empresari comunicat per escrit, havent de preavisar en els terminis pactats o en el seu defecte amb un mínim de tres mesos. L’alt directiu tindrà dret a percebre les indemnitzacions pactades en el contracte i a falta de pacte, una indemnització de set dies de salari per any de servei amb un límit màxim de sis mensualitats.

Si l’empresari incompleix el preavís, l’alt directiu tindrà dret a cobrar una indemnització equivalent als salaris corresponents a la durada del període incomplert.

El contracte també podrà extingir-se per acomiadament disciplinari basat en l’incompliment greu i culpable de l’alt directiu. En el supòsit d’acomiadament declarat improcedent la quantia de la indemnització serà la pactada al contracte essent en el seu defecte de 20 dies de salari per any de servei i fins a un màxim de dotze mensualitats.