Filter Post Format:


ÚLTIMES MESURES LABORALS PER EMPRESES DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a ÚLTIMES MESURES LABORALS PER EMPRESES DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

La flexibilització dels expedients de regulació d’ocupació temporals (ERTOS)

El govern espanyol ha publicat finalment avui l’esperat Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (RD-Llei 8/2020, de 17 de març), que estableix les esperades mesures en l’àmbit laboral, particularment en la flexibilització dels procediments perquè les empreses puguin acollir-se a expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO), la regulació ordinària dels quals es troba a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre) i al Reglament 1483/2012, de 29 d’octubre.

Es preveuen dos tipus de mesures en funció de si els expedients deriven de causes de força major o no:

CAUSES DE FORÇA MAJOR

Suspensions de contractes de treball i reduccions de jornada que tinguin com a causa directa la pèrdua d’activitat derivada de les mesures governamentals adoptades a conseqüència del COVID-19.

a) CAUSES:

 • La suspensió o cancel·lació d’activitats
 • El tancament temporal de locals de concurrència pública
 • Les restriccions al transport públic i a la mobilitat de les persones o mercaderies
 • La falta de subministraments que impedeixin greument la continuació de l’activitat
 • El contagi de personal de la plantilla
 • L’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretat per l’autoritat sanitària

Totes elles hauran de ser degudament acreditades.

c) PROCEDIMENT:

 1. Sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa. L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.
 2. L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada, haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualssevol que sigui el número de persones treballadores afectades.
 3. La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l’existència, quan procedeixi, de la força major al·legada per l’empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que tindran efectes des de la data del fet causant de la força major.
 4. L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual serà potestativa per l’autoritat laboral, s’obtindrà en el termini improrrogable de cinc dies.

ALTRES CAUSES: ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O PRODUCTIVES

Suspensions de contractes de treball i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives provocades pel COVID-19

a) CAUSES:

Per la definició de les causes, s’ha de recórrer al que disposa l’article 47 del l’Estatut dels Treballadors, en el benentès que l’origen de les mateixes ha d’estar relacionat amb el COVID-19.

Així, s’entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l’existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos ordinaris o vendes.

Concorren causes tècniques quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat.

b) PROCEDIMENT:

 1. Constitució de la comissió representativa:
  • Si a l’empresa no hi ha RLT (representació legal dels treballadors) s’integrarà la comissió per:
   • Una persona per cada un dels sindicats més representatius i representatius del sector d’activitat de l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.
   • En cas de no conformar-se una comissió sindical segons el punt anterior, tres treballadors de la pròpia empresa, designats democràticament d’entre tota la plantilla.
  • Si a l’empresa hi ha RLT: la comissió s’integrarà per aquests.
  • En qualsevol cas, la comissió representativa haurà d’estar constituïda en el període improrrogables de cinc (5) dies.
 2. Comunicació a l’autoritat laboral i inici del període de consultes amb la comissió representativa durant el termini màxim de set (7) dies.
 3. L’autoritat laboral podrà sol·licitar informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (és potestatiu), que l’haurà de remetre en el termini improrrogable de set (7) dies.
 4. Quan el període de consultes finalitzi amb acord, es presumirà l’existència de les causes justificatives i només podrà ser impugnat davant de la jurisdicció social per concurrència de frau, dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió.
 5. Conclòs el període de consultes, l’empresari notificarà als treballadors i a l’autoritat laboral la seva decisió sobre la suspensió dels contractes o reducció de jornada, que tindrà efectes a partir de la data de la seva comunicació a l’autoritat laboral. L’autoritat laboral comunicarà la decisió empresarial a l’entitat gestora de les prestacions d’atur.

En qualsevol de les dues situacions que motivin l’ERTO, ja sigui per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) reconeixerà el dret a prestacions contributives de desocupació o atur a aquelles persones treballadores afectades, encara que no compleixin amb el requisit del període mínim de cotització exigible.

A més a més, no se’ls computarà el temps en què percebin prestació d’atur per causa d’aquestes circumstàncies extraordinàries, als efectes de consumir períodes màxims de percepció establerts.

Exoneracions totals o parcials del pagament de les cotitzacions empresarials

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats amb base a força major temporal vinculada al COVID-19 (ATENCIÓ, NOMÉS ELS ERTOS DE FORÇA MAJOR), la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa del pagament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 de la Llei general de la Seguretat Social, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat amb base en aquesta causa quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social. Si l’empresa tingués a aquella data 50 treballadors o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà fins al 75% de l’aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per la persona treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període com efectivamente cotitzat a tots els efectes, sense que resulti d’aplicació l’establert a l’article 20 de la Llei general de la Seguretat Social.

L’exoneració de quotes s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i del període de la suspensió o reducció de jornada. A efectes del control de l’exoneració de quotes serà suficient amb la verificació de que el SEPE procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació de desocupació pel període del que es tracti.

La Tresoreria General de la Seguretat Social establirà els sistemes de comunicació necessaris pel control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial, en particular a través de la informació de la que disposi el SEPE, en relació als períodes de gaudi de les prestacions de desocupació o atur.

De moment facilitem el resum del que s’ha aprovat, ara està per veure el com s’implementarà tot plegat.

Les mesures en compta-gotes adoptades pels governs per pal·liar la crisi del coronavirus

Articles, Laboral, Notícies, Reflexions Comentaris tancats a Les mesures en compta-gotes adoptades pels governs per pal·liar la crisi del coronavirus

DIMARTS 10 DE MARÇ DE 2020. No va ser fins el passat dimarts que el Govern de l’Estat Espanyol va prendre la primera mesura que pretenia frenar l’avenç del Coronavirus, que fou la de prohibir els vols directes entre Itàlia i els aeroports espanyols. A algú li podrà semblar increïble que, vist on estem ara, fins dilluns passat encara hi hagués trànsit aeri normal amb Itàlia, oi? a mi m’ho ha semblat, doncs era així.

DIMECRES 11 DE MARÇ DE 2020. L’endemà es va aprovar el Reial decret-llei 6/2020, de 10 de març, pel que s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública. Pel que fa a les mesures en matèria de salut pública, dues eren les que s’adoptaven:

 1. La possibilitat de que l’administració sanitària pogués centralitzar el subministrament i condicionar la prescripció d’aquells medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per la protecció de la salut.
 2. Es passava a considerar excepcionalment com a situació assimilada a accident de treball els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19. Una mesura que beneficiava als treballadors en perjudici de les mútues / empreses i en la que encara no queda clar què passaria amb el complement d’IT (fins al 100% del salari) que molts convenis recullen com a obligatori per les empreses en cas d’accident de treball.

Aquell mateix dia també es publicava al DOGC per part de la Generalitat la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adoptaven mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Aquesta resolució acordava la celebració a porta tancada dels esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que es celebressin a Catalunya, així com la suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquessin una concentració superior a les 1.000 persones. Si els espais tenien aforament inferior a 1.000 persones, es permetia la celebració si només s’ocupava un terç de l’aforament, per garantir un espai de separació adequat entre participants.

DIJOUS 12 DE MARÇ DE 2020. El dijous el Consell de Ministres del Govern Espanyol va aprovar una altra mesura: prohibir l’entrada als ports espanyols dels bucs de passatge que prestin servei de línia regular entre ports de la República d’Itàlia i el Regne d’Espanya que haguessin embarcat passatgers en port italià, així com prohibir també l’entrada a ports espanyols dels bucs de passatge tipus creuer procedents de qualsevol port. Increïble oi? Doncs sí, fins dimecres passat encara entraven vaixells als ports espanyols provinents d’Itàlia i creuers de tot arreu del món!

El mateix dijous també es publicava pel Govern català el Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta llei establia la futura gratuïtat del telèfon d’atenció sanitària 061, es dotava un fons pressupostari per l’ICFA per mantenir l’activitat econòmica i estabilitat dels llocs de treball, es posposava el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades turístiques, habilitava al govern a fer ús de la contractació d’emergència per aquells serveis i subministraments essencials per lluitar contra la pandèmia i s’acordava una reducció del cànon del 2020 a assumir per part de la Fira de Barcelona, ateses les circumstàncies.

Precipitadament, a la tarda, es publicava la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. S’acordava aquí el tancament de tots els centres educatius en qualsevol dels ensenyaments i amb independència de la seva titularitat pública o privada o sistema de finançament. També es suspenia l’activitat lectiva-presencial de les universitats i de totes les activitats de formació del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

A més a més, el dijous a la nit el President de la Generalitat, el MHP Quim Torra, feia una crida a la televisió demanant el confinament del principat de Catalunya i demanava la col·laboració del Govern d’Espanya per contribuir-hi amb el tancament dels ports, aeroports i vies fèrries, atès que la Generalitat no ostenta competències sobre aquests equipaments.

DIVENDRES 13 DE MARÇ DE 2020. Divendres s’aprovava pel Govern espanyol el Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. Les mesures concretes més rellevants que es prenien eren:

 1. La concessió d’un crèdit extraordinari al Ministeri de Sanitat per atendre despeses extraordinàries del Sistema Nacional de Salut: en total 1.000 milions d’euros ampliables.
 2. La potestat de regular el mecanisme de fixació dels preus dels medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, així com d’altres productes necessaris per la protecció de la salut poblacional.
 3. El dret a una ajuda econòmica o la prestació directa de distribució d’aliments a les families de nens i nenes beneficiaris d’una beca o ajuda de menjador durant el curs escolar que es trobin afectats pel tancament de centres educatius.
 4. L’ampliació en 200 milions d’euros de la línia de finançament ICO inicialment prevista per fer front a la insolvència del grup empresarial Thomas Cook, ampliable a les empreses del sector turístic afectades per la crisi derivada del COVID-19.
 5. Una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la TGSS de contingències comuns i altres conceptes de recaptació conjunta, d’aquelles empreses del sector turístic, comerç i hosteleria, que mantinguin en alta els contractes de treballadors fixes discontinus durant el període de febrer a juny de 2020.
 6. L’ajornament dels deutes tributaris derivats de declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini d’ingrés de les quals sigui des d’ara fins al 30 de maig de 2020 (només per persones amb volum d’operacions inferior a 6.010.124 €, any 2019), prèvia sol·licitud. L’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos.

La Generalitat aprovava també divendres la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Aquí el que s’acordava era:

 • El tancament dels centres i serveis al públic de biblioteques i museus
 • La suspensió de nous ingressos i visites als centres residencials d’atenció a la gent gran, persones amb discapacitat i salut mental.
 • El tancament dels centres de dia de les residències que els integren quan no es pugui garantir la separació d’espais i professionals.
 • Restriccions en les sortides i visites a centres penitenciaris i de justícia juvenil.
 • El tancament de casals cívics, casals de gent gran, cases de mar i ludoteques.
 • L’anul·lació d’activitats que es realitzen en centres oberts i en els serveis d’intervenció socioeducativa dirigides a infants i adolescents.
 • Suspensió d’activitats per part de les entitats d’educació en el lleure o associacions juvenils, estades “vacances en família”, etc.
 • Suspensió d’activitats grupals i de formació presencial en centres i entitats de formació en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació i la resta de polítiques actives d’ocupació.
 • Suspensió d’activitats de formació presencial de les Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 • Suspensió d’activitats col·lectives celebrades en espais tancats o oberts i que impliquin una concentració de més de 1.000 persones (en cas d’aforament inferior, possibilitat de suspendre o mantenir-se l’activitat amb un màxim d’un terç de l’aforament). Aquestes limitacions i suspensions tenen reconeguda la causa de força major.
 • Recomanació d’ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius i de tancar totes les instal·lacions esportives.
 • Limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
 • Recomanació de que els majors de 65 anys o persones que pateixin malalties cròniques o pluripatològiques no surtin de casa excepte per casos d’estricta necessitat, evitant els espais de concurrència pública i l’ús del transport col·lectiu urbà, interurbà i suburbà.

Més tard arribava la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Aquesta resolució prenia les següents mesures:

 • Transport públic: nivell d’ocupació d’un terç de la seva capacitat i obligació d’elaborar plans de contingència per fer front a eventuals baixes de personal. Supressió de la venda de bitllets en autobusos, tancament de les oficines d’informació i atenció presencial als usuaris que no tinguin separació física, reforçament dels serveis d’atenció telefònica i telemàtica, increment dels protocols d’higiene i neteja, obligació de compensar els títols no utilitzats.
 • Establiments i activitats esportives, d’oci i comercials: tancament de les estacions d’esquí, esquí nòrdic i estacions de muntanya; tancament d’instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius; tancament de teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre, etc; tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració; tancament d’establiments de joc; tancament de parcs d’atraccions i parcs temàtics; suspensió de tota classe d’activitats d’espectacles públics; tancament de centres comercials a excepció d’aquells dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual; en aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major.
 • Serveis funeraris: la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19.
 • Serveis socials: es permet l’adaptació de les condicions funcionals als proveïdors públics i privats per fer front a les contingències derivades del COVID-19; tancament de centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública: CDIAP, CAD, SEVAD, clubs socials i prelaborals; suspensió de les activitats en els centres de dia (STO, SOI i CAE); suspensió de les visites presencials dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.

L’escalada de contagis va provocar que, a la nit, el President del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, anunciés la imminent declaració de l’estat d’alarma, cosa que propicià múltiples desplaçaments des de la Comunitat de Madrid a altres zones de l’estat.

DISSABTE 14 DE MARÇ DE 2020. Finalment, dissabte a la nit, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Es declara l’estat d’alarma durant un període de 15 dies naturals. En essència les mesures d’aquest decret són:

 1. Es limita la llibertat de circulació de les persones supeditant-ho a causes justificades com la compra d’aliments o medicaments, l’assistència a centres mèdics, el desplaçament a la feina o el retorn al domicili, l’assistència i cura a persones dependents, etc. Per altra banda, també es faculta al Govern per requisar temporalment els béns que consideri necessaris per donar compliment a les finalitats del RD i per obligar a realitzar prestacions personals que estimi imprescindibles.
 2. Es suspèn l’activitat educativa presencial (a Catalunya ja s’havia suspès des del divendres).
 3. Es suspèn l’obertura al públic de locals i establiments minoristes excepte: comerços d’alimentació i de productes de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, quioscos i papereria, benzineres, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, alimentació per mascotes, comerç per internet, tintoreries i bugaderies. Les esglésies i altres centres de culte podran romandre oberts adoptant-se mesures per evitar aglomeracions (a Catalunya ja s’havia suspès l’obertura de grans superfícies que no fossin d’alimentació des del divendres).
 4. Es decideix limitar l’oferta dels serveis de transport ferroviari al 50% de la seva capacitat (a Catalunya l’oferta del transport públic es limitava ja des de divendres a un terç de la seva capacitat).
 5. S’ofereixen garanties pel subministrament alimentari, d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.
 6. Es suspenen els terminis processals i administratius, havent-se de reemprendre el seu còmput en el moment en què perdi vigència el Reial decret o les seves possibles pròrrogues.
 7. Es suspenen els terminis de prescripció i caducitat per l’exercici de qualssevol accions i drets, havent-se de reemprendre el seu còmput en el moment en què perdi vigència el Reial decret o les seves possibles pròrrogues.

En definitiva, es recentralitzen les competències en matèria de sanitat i seguretat, que s’assignen en exclusiva als ministeris espanyols.

Arribats a aquest punt de la setmana, s’esperaven per part del Govern espanyol mesures pragmàtiques i ajustades a les seves competències. Mesures que empreses i treballadors estem esperant per poder esbair incerteses i conèixer quin serà l’impacte real de la crisi del Coronavirus en les nostres vides i negocis.

Però pel que sembla, el Govern espanyol no ha arribat a fer els deures, no ha establert cap mesura fixant moratòries en les hipoteques o en els lloguers, acordant prestacions familiars per cura de fills de les persones treballadores, flexibilitzant els requisits i procediment de l’ajustament temporal de les plantilles a les actuals necessitats productives, oferint bonificacions a les quotes de Seguretat Social als qui mantinguin l’ocupació, etc etc.

És increïble que qüestions tan bàsiques i que afecten a matèries que són competència exclusiva de l’estat espanyol, no hagin estat resoltes encara atesa la situació excepcional en la que ens trobem, confinats a casa nostra, amb limitacions a les nostres llibertats. És que no hi havia cap previsió del que podia passar? És que no es prenia nota del que passava a Xina? De veritat no hi havia cap pla?

Potser ara no és el moment, però quan tot això passi, algú haurà d’assumir responsabilitats. Els governants han d’estar a l’alçada, resoldre els problemes, respectar-se i no aprofitar situacions de crisi per fer eslògans patriòtics en blanc i negre. La ciutadania esperem eficàcia i professionalitat. Ara ja coneixem la magnitud del problema, ens ha quedat clar, actuarem responsablement, però hem d’exigir que els qui ens manen i administren facin la seva feina d’una vegada, ja està bé de traslladar-nos la responsabilitat de la seva incompetència a la ciutadania, perquè el que és evident és que han estat incapaços de protegir-nos.

Mentrestant, seguirem molt atents al que es publiqui al BOE la setmana que ve.