Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

Com ha passat en altres ocasions durant els mesos d’estiu i també en dates properes a les celebracions nadalenques, el govern de l’Estat ha decidit aprofitar la via legal del Decret-Llei per aprovar un seguit de modificacions legislatives de no poca magnitud. En aquesta ocasió el govern del PP ha estat l’autor del Real-Decret Llei 8/2014 , de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, competitivitat i l’eficiència. El procediment emprat ha estat justificat per la vicepresidenta del govern, en un arravatament certament demagògic, per l’extraordinària i urgent necessitat de les circumstàncies en les que ens trobem immersos. Al vídeo que enllaço a continuació podeu veure la seva intervenció.

Evidentment, aquest argument agafat en el seu sentit més ampli podria justificar qualsevol modificació legislativa perquè qualsevol aspecte que es sigui sotmès a modificació està directa o indirectament relacionat amb el creixement, la competitivitat i l’eficiència. Sota el meu punt de vista, la clau per evitar ingerències il·legítimes es trobaria en una escrupolosa i exhaustiva argumentació fàctica, però justament el que s’observa de la lectura del preàmbul del text és una manca de contingut justificatiu de la via emprada que resulta molt inquietant.

Està clar que les circumstàncies econòmiques i socials de crisi que viu el país són un boníssim argument en abstracte per utilitzar la via del Decret-Llei per comptes del tràmit ordinari legislatiu, molt més llarg, pesat i dur en tant que tot s’ha de sotmetre a deliberació al Congrés, esmenes, votació, després al Senat i a repetir… en fi, que per anar ràpid i fer les coses com un vol sense cap interferència, està molt millor el Decret-Llei, on vas a parar!!!

Sarcasmes a part, no dic que el RD-Llei no reculli mesures que justifiquen la seva adopció per la via d’urgència, el problema que hi veig és que s’aprofita per col·locar-hi altres mesures, com per exemple la del traspàs del Registre Civil als Registradors de la Propietat i Mercantils, que difícilment es comprenen en el marc de la urgència esgrimida en general.

Però bé, l’objectiu d’aquest article és exposar breument i en termes pràctics quins són els aspectes sòcio-laborals i també els fiscals-laborals que s’han incorporat en aquest Real-Decret Llei 8/2014.

En aquest sentit, un dels tres eixos fonamentals que ataca el el RD-Llei és el del foment de l’ocupació. I en concret, les línies d’actuació que imposa són:

– Per combatre el problema dels ni-nis i la seva inserció laboral

Seguint les recomanacions del Consell Europeu, Espanya ha impulsat un Sistema Nacional de Garantia Juvenil i a través del RD-Llei es pretén establir el seu règim d’implantació.

La finalitat d’aquest sistema és que el col•lectiu de joves no ocupats, ni integrats en els sistemes d’educació o formació majors de 16 anys i menors de 25 (o menors de 30 anys si compten amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent) puguin rebre una oferta de treball, educació continua, formació d’aprenent o període de pràctiques un cop acabin l’educació formal o quedin a l’atur.

A finançar aquest sistema es destinarà la xifra gens menyspreable de 1.887 milions d’euros, provinents del Fons Estructural i d’Inversions de la UE.

I quines mesures concretes preveu el RD-Llei en relació a aquest col•lectiu?

• Una bonificació de 300 euros mensuals en l’aportació empresarial a la Seguretat Social per un període màxim de 6 mesos, per la contractació indefinida de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (degudament inscrites). Aquesta bonificació serà compatible amb la resta d’incentius a la contractació vigents (en concret amb la tarifa plana del contracte de foment a la contractació indefinida per emprenedors) sempre que l’import mensual a cotitzar no sigui negatiu.
Aplicable a totes les contractacions que es facin a persones d’aquest col•lectiu a partir del 4 de juliol de 2014 i fins al 30 de juny de 2016.

• Augment de les quanties màximes de bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social dirigides a finançar els costos de la formació inherents al contracte per la formació i l’aprenentatge, en el cas que el contractat sigui un beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (aquest augment haurà de ser desenvolupat reglamentàriament en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del RD-Llei).

– Canvis teòrics en les polítiques actives d’ocupació

En aquest àmbit el RD-Llei modifica la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació per tal de crear el marc propici per la reorganització o sistematització de les actuacions de polítiques actives. Es canvia la terminologia de “mesures” i “accions” per “serveis” i “programes”, i s’emmarca la forma i contingut de la Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional d’Ocupació, encara no desenvolupada.

Una modificació legislativa que tot i no tenir transcendència pràctica immediata, doncs és més formal que substantiva, el cert és que opera sobre molts preceptes d’una llei important com és la d’ocupació, i segurament sobre els que les forces polítiques de l’oposició també haguessin tingut coses a dir.

– Ampli marge d’actuació per les ETTs

Es suprimeix, en la normativa que regula l’activitat de les empreses de treball temporal tota limitació en quant al seu àmbit territorial d’actuació o qualsevol exigència d’ampliació d’autoritzacions. Igualment, se’ls amplien les activitats que poden desenvolupar, afegint tant activitats de formació per la qualificació professional i de consultoria i assessorament en matèria de recursos humans.

També es modifica la Llei 56/2003 d’ocupació per adaptar la normativa reguladora de les agències de col•locació a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat i es suprimeix l’autorització administrativa prèvia per l’exercici de l’activitat com a agència de col•locació, substituint-se per una declaració responsable amb validesa en tot el territori nacional des de la seva presentació.

– Ampliació de les reduccions a les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social als socis treballadors o de treball de les cooperatives i els que s’incorporin com a socis treballadors de societats laborals

Les reduccions de cotitzacions empresarials per contingències comunes, previstes al Real-Decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació indefinida s’estenen als socis treballadors o socis de treball de les cooperatives i també a aquells que s’incorporin com a socis treballadors de societats laborals.

Finalment, en matèria fiscal i exclusivament en relació a qüestions sòcio-laborals, el RD-Llei 8/2014 preveu les següents mesures:

– Nova retenció a l’IRPF per activitats professionals

Establiment d’un tipus reduït de retenció del 15% quan els rendiments íntegres derivats d’activitats professionals durant l’exercici anterior hagin estat inferiors a 15.000 euros i sempre que, a més, aquests rendiments representin més del 75% de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball (art. 122.3).
Per beneficiar-se d’aquesta reducció en la retenció els contribuents hauran de comunicar al seu pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, de manera que el pagador restarà obligat a conservar la comunicació degudament signada (l’obligació de practicar correctament la retenció li correspon a aquest últim).

– Bonificació íntegra de les cotitzacions a la Seguretat Social dels becaris

Les pràctiques curriculars externes realitzades pels estudiants universitaris i de formació professional, que tenen el caràcter d’assimilats a treballadors per compte aliena a efectes de la seva integració al RGSS (DA 3ª Llei 27/2011, d’1 d’agost) tindran una bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat Social a partir de l’1 d’agost de 2014 (DA 25ª).