Bones vacances!

Articles Comentaris tancats a Bones vacances!

Després d’un intens mes de juliol, entrem a l’agost, el tradicional mes de vacances per molts. Aquest últim article doncs, anirà dedicat a les vacances.

platja exotica advocat terrassa

La durada

L’Estatut dels Treballadors diu que la durada de les vacances ha de ser la que estableixi el conveni col·lectiu o el contracte individual amb un mínim que s’ha de respectar que és de 30 dies naturals.

Les qüestions que s’han de tenir en compte són:

– Les vacances pactades al contracte individual no poden ser menys que les que fixi el conveni col·lectiu
– El conveni col·lectiu no pot establir una durada inferior a 30 dies naturals, inclosos per tant els dissabtes, diumenges i festius
– Hi ha convenis que ho regulen en dies laborables, això significa que no s’han de comptar els dissabtes (a no ser que siguin laborables per l’empresa), ni diumenges ni festius.

Com es meriten

Aquesta durada pressuposa que el treballador hagi treballat durant els 365 dies de l’any per l’empresa. Però si hagués treballat menys temps, no li correspondrien aquell màxim de dies sinó la part proporcional al temps treballat, que pot calcular-se amb una senzilla regla de tres.

Exemple: treballador que ha entrat a treballar l’1 de gener de 2015 i finalitza el contracte el 30 de juny de 2015 (6 mesos). Quants dies de vacances li correspondrien?
365 dies – 30 dies naturals
181 dies – 14,87 dies (s’arrodoneix a 15 dies)

Exemple 2: treballador que ha entrat a treballar a l’empresa l’1 de juliol de 2015 amb contracte indefinit. Vol agafar vacances a l’agost. Quants dies li correspondrien?

365 dies – 30 dies naturals
31 dies – 2,54 dies (s’arrodoneix a 3 dies)

La forma de gaudi

El període de gaudi d’aquestes vacances haurà de fixar-se de comú acord entre treballador i empresari, respectant el que digui el conveni col·lectiu. Per tant, ni empresa ni treballador poden imposar les dates de vacances, sinó que han d’aconseguir el consens.
Si aquest consens no fos possible, hi ha un procediment judicial sumari i preferent en el què el jutge pot decidir el període de gaudi.

Fixació del calendari

L’Estatut dels Treballadors també diu que les empreses elaboraran el calendari de vacances i els treballadors hauran de conèixer les dates de vacances almenys amb dos mesos d’antelació al seu gaudi.

Incidències abans i durant les vacances

Si abans d’iniciar-se el període de gaudi de les vacances o durant el mateix el treballador inicia una situació d’incapacitat temporal que es prolonga fins al propi període de vacances o l’ultrapassa, tindrà dret, un cop sigui donat d’alta, a gaudir dels dies en què hagués estat en situació d’incapacitat dins l’any natural o fins que no hagin transcorregut 18 mesos d’ençà de la finalització de l’any natural al que corresponguin.

Si la baixa fos causada per la suspensió del contracte de treball per raó de maternitat o paternitat el treballador tindrà dret a gaudir dels dies de vacances acumulats a la finalització del període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural al que corresponien.

photo credit: Exotic beach via photopin (license)