DIFERÈNCIES LEGALS ENTRE EL MATRIMONI I LA PARELLA DE FET

Articles Comentaris tancats a DIFERÈNCIES LEGALS ENTRE EL MATRIMONI I LA PARELLA DE FET

love-ring-1311315-1600x1200

Arran de la nostra intervenció aquesta setmana al Telenotícies de TV3 per aclarir quines són les principals diferències legals entre casar-se o fer-se parella de fet, i en especial els requisits d’accés a la pensió de viduïtat en un cas i l’altre, he cregut convenient obrir aquest nou apunt per fer-ne un resum esquemàtic però el màxim d’exhaustiu.

L’any passat vaig redactar un article sobre aquest tema, que ara per ara és dels més visitats de la nostra pàgina web. Això vol dir necessàriament que, a les persones, els preocupa aquest tema, que es fan preguntes i que volen conèixer què implica una situació i l’altra.

EL PER QUÈ DEL NOU REGISTRE DE PARELLES ESTABLES
Tothom sap què cal fer per ser un matrimoni amb la seva parella, però no tothom sap si ha de fer alguna formalitat per constituir-se com a parella de fet. La veritat és que el dret civil català considera una parella de fet com aquella que conviu per un vincle afectiu anàleg al del matrimoni durant un període ininterromput d’un mínim de dos anys o bé de menys si tenen fills comuns. Per tant, no cal cap acte per constituir-se. Si es pot demostrar per qualsevol mitjà algun dels fets anteriors, la parella en qüestió ja és parella de fet “oficial” a Catalunya.

Ara bé, és cert que per accedir a determinats drets de caràcter públic, com és la pensió de viduïtat, de competència exclusiva estatal i regulada per la Llei general de seguretat social i altres disposicions reglamentàries, per acreditar que existeix una parella de fet cal alguna cosa més. El Tribunal Constitucional va determinar en una polèmica sentència de 2014 que no n’hi havia prou amb els requisits dels drets civils propis de les comunitats autònomes, perquè això crearia un greuge en relació amb els potencials beneficiaris de la pensió de viduïtat d’aquelles altres comunitats que no tenien dret civil propi, els quals haurien d’acreditar la condició de parella de fet mitjançant el que preveu la llei estatal (que és escriptura pública de constitució o bé la inscripció de la parella al registre de parelles estables de la comunitat autònoma o de l’ajuntament del municipi de residència de la parella). Per aquest motiu, va decidir declarar inconstitucional el paràgraf de la Llei general de seguretat social que permetia que en les comunitats autònomes amb dret civil propi es pogués acreditar la condició de parella de fet a través de la seva pròpia regulació.

En aquest escenari, el govern català ha impulsat la creació del Registre de Parelles Estables i el parlament n’acaba d’aprovar la llei, justament per facilitar aquesta acreditació “obligatòria” que ara imposa per a tots la normativa estatal.

LES SEMBLANCES I LES DIFERÈNCIES EN ELS DRETS*
*Abans d’entrar en el tema, fer menció que la regulació dels drets i deures dels cònjuges o convivents durant la vigència del matrimoni o unió estable serà una qüestió que tractarem en un futur article, a part.

ÀmbitMatrimoni (en règim de separació de béns)Parella de fet
Drets en el moment de l'extincióSi hi ha fills comuns, l’habitatge s’atribueix preferentment a qui en tingui la custòdia i si aquesta és compartida, al que en tingui més necessitat.
A falta de fills, possibilitat d’atribució de l’ús de l’habitatge familiar al cònjuge més necessitat.A falta de fills i de pacte, l’habitatge familiar es liquida o s’atribueix al seu titular.
Possibilitat que el cònjuge que pateixi un desequilibri patrimonial arran de la separació obtingui una prestació compensatòria a càrrec de l’altre cònjuge.Possibilitat que el convivent que depengui econòmicament de l’altre i acrediti necessitat obtingui una prestació alimentària a càrrec de l’altre convivent.
Possibilitat que el cònjuge o convivent en parella estable que hagi treballat per a l’altre o per a la llar comuna sense retribució o amb retribució insuficient rebi una compensació.
Drets successoris si hi ha testamentEl cònjuge o convivent tindrà el que s’hagi previst al testament. I si el testament ha obviat el cònjuge o convivent, aquest tindrà els següents drets excepcionals:
- L’any de plor (dret, durant l’any immediat a la mort del causant, a habitar l’habitatge familiar i a ser alimentat amb el patrimoni relicte en consonància amb el nivell de vida que havien tingut els cònjuges o convivents mentre convivien).
- El dret de predetracció (dret al apropiar-se del parament de la casa, excloent determinats béns d’origen familiar o valuosos).
- La quarta vidual.
Drets successoris en cas d’absència de testamentAmb fills: El cònjuge o convivent supervivent té dret a l’usdefruit universal de l’herència.

Sense fills: El cònjuge o convivent rep l’herència, i els pares del difunt tenen dret a la llegítima.
Fiscalitat en l’IRPFEl matrimoni es considera unitat econòmica familiar i pot tributar en l’IRPF presentant una única declaració.Els convivents en parella estable no es consideren unitat econòmica familiar i cada membre ha de presentar declaració d’IRPF per separat.
Accés a la pensió de viduïtatEl cònjuge supervivent ha d’acreditar que el vincle matrimonial ha durat com a mínim un any en cas de mort per malaltia comuna contreta abans de la celebració del matrimoni, o menys si sumant el període de convivència previ al matrimoni se superen els dos anys.

No hi ha requisit de dependència econòmica.
El convivent en parella estable supervivent ha d’acreditar:

- Convivència estable, notòria, ininterrompuda i immediata a la mort, de com a mínim 5 anys.
- La pròpia existència de la parella de fet: escriptura pública de constitució o inscripció al registre autonòmic o de l’Ajuntament del municipi de residència de la parella, amb una antelació mínima de dos anys a la mort.
- Dependència econòmica: dues opcions:
1) Els ingressos del supervivent no poden superar el 50% dels que sumava amb la seva parella, o el 25% en cas que no tinguin fills amb dret a pensió d’orfandat.
2) Els ingressos del supervivent no superen 1,5 vegades l’SMI vigent + 0,5 vegades per cada fill comú amb dret a pensió d’orfandat, requisit que s’ha de complir per a l’accés a la pensió i durant tota la seva percepció.
Permís retribuït a la feinaLa majoria de convenis col•lectius preveuen el dret de gaudi de 15 dies de permís retribuït en cas de matrimoni.Només si el conveni col•lectiu ho preveu, es té dret al permís retribuït en els mateixos termes que els matrimonis.