Serveis de l’àrea Civil

A LeX-it ajudem als nostres clients en les principals matèries de l’àmbit civil.

 

 • Redacció de capítols matrimonials
 • Negociació i redacció de convenis reguladors de separacions de mutu acord
 • Separacions de parelles de fet sense acord
 • Divorcis i separacions matrimonials sense acord
 • Determinació de filiació
 • Reclamacions de rendes impagades corresponents a pensions d’aliments o prestacions compensatòries reconegudes en sentència
 • Modificació de mesures definitives de separació o divorci declarades en sentència
 • Incapacitació de persones
 • Divisió de la comunitat (actio comuni dividundo)

 • Contractes d’arrendament d’habitatges, locals de negoci i altres usos
 • Desnonaments
 • Assessorament en matèria d’arrendaments
 • Controvèrsies en relació al contracte d’arrendament
 • Reclamacions de rendes impagades
 • Defensa d’arrendataris

 • Redacció de testaments, codicils i altres actes de darreres voluntats
 • Successions no testades: declaració d’hereus
 • Manifestació d’herències: inventari de béns i acceptació herències
 • Partició d’herències
 • Reclamació de legítimes, llegats i altres drets hereditaris
 • Protocols familiars. La successió de l’empresa familiar
 • Compravenda de drets hereditaris i de quotes ordinàries
 • Liquidació dels impostos de successions i de plusvàlua
 • Inscripció en el Registre de la Propietat

 • Accidents de circulació
 • Sinistres en immobles
 • Accidents laborals
 • Accidents en espais públics i privats
 • Incompliments de tot tipus de contractes
 • Obligacions de fer o no fer
 • Obligacions personalíssimes

 • Agrupació i divisió de finques
 • Declaracions d’obra nova
 • Divisió de propietat horitzontal
 • Permutes immobiliàries

Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A LeX-it també estem capacitats per portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica, ja sigui directament o a través dels nostres partners.
+ info

A qui assessorem

A LeX-it tenim vocació d’ajuda a les persones en la resolució d’aquelles situacions i problemàtiques jurídiques que els afecten.
+ info

L’experiència multidisciplinar de LeX-it ens permet ajudar als nostres clients empreses a preveure els conflictes i a prendre les decisions més encertades en cada moment.
+ info

Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites