Àrea Civil

Serveis de l’àrea Civil

A LeX-it ajudem als nostres clients en les principals matèries de l’àmbit civil.

 • Contractes d’arrendament d’habitatges, locals de negoci i altres usos
 • Desnonaments
 • Assessorament en matèria d’arrendaments
 • Controvèrsies en relació al contracte d’arrendament
 • Reclamacions de rendes impagades
 • Defensa d’arrendataris

 • Hipoteques multidivisa
 • Clàusula índex IRPH
 • Clàusules sòl
 • Interessos abusius en préstecs, crèdits
 • Targetes revolving
 • SWAPS o permutes financeres de tipus d’interès
 • Oposició a execucions hipotecàries
 • Reclamació de les despeses d’hipoteca
 • Hipoteques inverses
 • Hipoteca Tranquil·litat i Creixent
 • Dipòsits estructurats i fons d’inversió
 • Reclamació d’accions Banc Popular
 • Bons convertibles en accions
 • Llei de segona oportunitat
 • Tot tipus d’operacions bancàries irregulars

 • Agrupació i divisió de finques
 • Declaracions d’obra nova
 • Divisió de propietat horitzontal
 • Permutes immobiliàries
 • Compravendes
 • Esmena de discrepàncies registrals/cadastrals
 • Divisió d’immobles
 • Plus-vàlua municipal

 • Redacció de capítols matrimonials
 • Negociació i redacció de convenis reguladors de separacions de mutu acord
 • Determinació de filiació
 • Reclamacions de rendes impagades corresponents a pensions d’aliments o prestacions compensatòries reconegudes en sentència
 • Modificació de mesures definitives de separació o divorci declarades en sentència
 • Incapacitació de persones
 • Divisió de la comunitat (actio comuni dividundo)

 • Redacció de testaments, codicils i altres actes de darreres voluntats
 • Successions no testades: declaració d’hereus
 • Manifestació d’herències: inventari de béns i acceptació herències
 • Partició d’herències
 • Reclamació de legítimes, llegats i altres drets hereditaris
 • Protocols familiars. La successió de l’empresa familiar
 • Compravenda de drets hereditaris i de quotes ordinàries
 • Liquidació dels impostos de successions i de plusvàlua
 • Inscripció en el Registre de la Propietat

 • Accidents de circulació
 • Sinistres en immobles
 • Aparició de vicis ocults
 • Accidents laborals
 • Accidents en espais públics i privats
 • Incompliments de tot tipus de contractes
 • Obligacions de fer o no fer
 • Obligacions personalíssimes

Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A LeX-it també estem capacitats per portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica, ja sigui directament o a través dels nostres partners.
+ info

A qui assessorem

A LeX-it tenim vocació d’ajuda a les persones en la resolució d’aquelles situacions i problemàtiques jurídiques que els afecten.
+ info

L’experiència multidisciplinar de LeX-it ens permet ajudar als nostres clients empreses a preveure els conflictes i a prendre les decisions més encertades en cada moment.
+ info

Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites