ÚLTIMES MESURES LABORALS PER EMPRESES DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a ÚLTIMES MESURES LABORALS PER EMPRESES DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

La flexibilització dels expedients de regulació d’ocupació temporals (ERTOS)

El govern espanyol ha publicat finalment avui l’esperat Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (RD-Llei 8/2020, de 17 de març), que estableix les esperades mesures en l’àmbit laboral, particularment en la flexibilització dels procediments perquè les empreses puguin acollir-se a expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO), la regulació ordinària dels quals es troba a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre) i al Reglament 1483/2012, de 29 d’octubre.

Es preveuen dos tipus de mesures en funció de si els expedients deriven de causes de força major o no:

CAUSES DE FORÇA MAJOR

Suspensions de contractes de treball i reduccions de jornada que tinguin com a causa directa la pèrdua d’activitat derivada de les mesures governamentals adoptades a conseqüència del COVID-19.

a) CAUSES:

 • La suspensió o cancel·lació d’activitats
 • El tancament temporal de locals de concurrència pública
 • Les restriccions al transport públic i a la mobilitat de les persones o mercaderies
 • La falta de subministraments que impedeixin greument la continuació de l’activitat
 • El contagi de personal de la plantilla
 • L’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretat per l’autoritat sanitària

Totes elles hauran de ser degudament acreditades.

c) PROCEDIMENT:

 1. Sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa. L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.
 2. L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada, haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualssevol que sigui el número de persones treballadores afectades.
 3. La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l’existència, quan procedeixi, de la força major al·legada per l’empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que tindran efectes des de la data del fet causant de la força major.
 4. L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual serà potestativa per l’autoritat laboral, s’obtindrà en el termini improrrogable de cinc dies.

ALTRES CAUSES: ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O PRODUCTIVES

Suspensions de contractes de treball i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives provocades pel COVID-19

a) CAUSES:

Per la definició de les causes, s’ha de recórrer al que disposa l’article 47 del l’Estatut dels Treballadors, en el benentès que l’origen de les mateixes ha d’estar relacionat amb el COVID-19.

Així, s’entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l’existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos ordinaris o vendes.

Concorren causes tècniques quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat.

b) PROCEDIMENT:

 1. Constitució de la comissió representativa:
  • Si a l’empresa no hi ha RLT (representació legal dels treballadors) s’integrarà la comissió per:
   • Una persona per cada un dels sindicats més representatius i representatius del sector d’activitat de l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.
   • En cas de no conformar-se una comissió sindical segons el punt anterior, tres treballadors de la pròpia empresa, designats democràticament d’entre tota la plantilla.
  • Si a l’empresa hi ha RLT: la comissió s’integrarà per aquests.
  • En qualsevol cas, la comissió representativa haurà d’estar constituïda en el període improrrogables de cinc (5) dies.
 2. Comunicació a l’autoritat laboral i inici del període de consultes amb la comissió representativa durant el termini màxim de set (7) dies.
 3. L’autoritat laboral podrà sol·licitar informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (és potestatiu), que l’haurà de remetre en el termini improrrogable de set (7) dies.
 4. Quan el període de consultes finalitzi amb acord, es presumirà l’existència de les causes justificatives i només podrà ser impugnat davant de la jurisdicció social per concurrència de frau, dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió.
 5. Conclòs el període de consultes, l’empresari notificarà als treballadors i a l’autoritat laboral la seva decisió sobre la suspensió dels contractes o reducció de jornada, que tindrà efectes a partir de la data de la seva comunicació a l’autoritat laboral. L’autoritat laboral comunicarà la decisió empresarial a l’entitat gestora de les prestacions d’atur.

En qualsevol de les dues situacions que motivin l’ERTO, ja sigui per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) reconeixerà el dret a prestacions contributives de desocupació o atur a aquelles persones treballadores afectades, encara que no compleixin amb el requisit del període mínim de cotització exigible.

A més a més, no se’ls computarà el temps en què percebin prestació d’atur per causa d’aquestes circumstàncies extraordinàries, als efectes de consumir períodes màxims de percepció establerts.

Exoneracions totals o parcials del pagament de les cotitzacions empresarials

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats amb base a força major temporal vinculada al COVID-19 (ATENCIÓ, NOMÉS ELS ERTOS DE FORÇA MAJOR), la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa del pagament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 de la Llei general de la Seguretat Social, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat amb base en aquesta causa quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social. Si l’empresa tingués a aquella data 50 treballadors o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà fins al 75% de l’aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per la persona treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període com efectivamente cotitzat a tots els efectes, sense que resulti d’aplicació l’establert a l’article 20 de la Llei general de la Seguretat Social.

L’exoneració de quotes s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i del període de la suspensió o reducció de jornada. A efectes del control de l’exoneració de quotes serà suficient amb la verificació de que el SEPE procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació de desocupació pel període del que es tracti.

La Tresoreria General de la Seguretat Social establirà els sistemes de comunicació necessaris pel control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial, en particular a través de la informació de la que disposi el SEPE, en relació als períodes de gaudi de les prestacions de desocupació o atur.

De moment facilitem el resum del que s’ha aprovat, ara està per veure el com s’implementarà tot plegat.